Odpiranje podjetja

Odpiranje podjetja

Izseki (in priredba) iz gradiva Državnega portala za poslovne subjekte (SPOT). Namen besedila na naši spletni strani je osnovna seznanitev s to pomembno tematiko. Celotno gradivo boš našel tukaj

V poslovanju se najpogosteje uporabljata pravno organizacijski obliki s.p. in d.o.o.. Ključne razlike obeh oblik, si lahko ogledaš v spodnji tabeli:

 

S.P.

D.O.O.

Osebna odgovornost

DA (odgovarjate z osebnim premoženjem)

NE (odgovarjate le s  kapitalom podjetja)

Osnovni kapital

Ni potreben

7.500,00 € (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano)

Ustanovitveni stroški

Brezplačno

Enostavni postopek (brezplačno)

Zahtevni postopek (pri notarju po notarski tarifi)

Obdavčitev dobička

16 %, 27 %, 34 %, 39 % in 50 % (dohodninska lestvica)

Davek od dohodkov pravnih oseb – vedno enaka davčna stopnja (19 %)

Vodenje poslovnih knjig

Enostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo

Normirancem ni treba voditi poslovnih knjig VEČ+

Dvostavno knjigovodstvo

Poslovni račun – denar

Z denarjem na računu prosto razpolagate.

Možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena.

Plača

Dobiček s.p. je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne morete uveljavljati kot strošek.

D.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta predstavlja strošek.

Krediti – sredstva na razpisih

Ureditev bančnega kredita je zelo težavna, možnosti prijave za pridobitev sredstev na razpisih pa omejene.

Ureditev bančnega kredita je lažja, za prijavo na razpise je oblika primernejša.

Ustanovitev s.p.

Odprtje s.p. načeloma poteka v 3 korakih. Začnemo z vpisom v Poslovni register Slovenije (registracijo), nato pa opravimo še prijavi na FURS ter v obvezna socialna zavarovanja. Registracija s.p. je hitra, preprosta in brezplačna. Ustanovitveni kapital ni potreben. 

Enostavno poslovno obliko podjetja lahko hitro in brezplačno ustanovite:

V poslovni register se lahko vpiše fizična oseba, ki je vpisana v Centralni register prebivalstva (CRP) in ima v Republiki Sloveniji pridobljeno EMŠO in davčno številko.

Več o samostojnem podjetniku preberite tukaj.  

 
Postopek registracije S.P. na točki SPOT
Korak 1: Postopek registracije s.p.

Postopek registracije izvedejo na točki SPOT. Ob registraciji potrebujete:

 • veljavni osebni dokument
 • davčno številko
 • če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu ali na poslovnem naslovu podružnice, ki ga želite registrirati, morate prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta (vzorec – Izjava lastnika objekta ), ki vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overite na kateri koli Upravni enoti (potrebno plačilo takse) in pri notarju (potrebno plačilo overitve skladno z notarsko tarifo). Izjave ni potrebno overiti, če lastnik objekta poda izjavo na točki SPOT in jo odda skupaj s Prijavo za vpis v PRS, ali če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od Republike Slovenije, samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe. Na poslovnem naslovu mora podjetnik ali podjetje sprejemati uradne poštne pošiljke,
 • za vpis zastopnika njegovo soglasje o imenovanju.
 
 

Na točki SPOT lahko hkrati izvedete tudi

 • oddajo davčnih podatkov s.p. na Finančno upravo RS (FURS). V roku 8 dni od vpisa v Poslovni register je namreč potrebno oddati prijavo v davčni register (FURS), s katero FURS obvestite o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig. Poslovne knjige lahko vodite na dva načina:
  • z upoštevanjem dejanskih stroškov (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo),
  • z upoštevanjem normiranih odhodkov.
 • prijavo podjetnika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M1). V kolikor je podjetnik zavarovan iz delovnega razmerja za poln delovni čas, se opravi prijava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12).Vključitev v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja si morate sicer urediti najkasneje v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije.
 
Korak 2: Sklep o vpisu v poslovni register

Sklep o vpisu v poslovni register se objavi na spletnem portalu AJPES na način, da se prekrijejo osebni podatki.

Šteje se, da vam je vročitev opravljena na dan objave sklepa.

Sklep boste prejeli na način, ki ste ga predlagali v prijavi (po pošti, po elektronski pošti (v varni poštni predal) ali osebno na izpostavi AJPES), praviloma v dveh do treh dneh po predlaganem datumu vpisa, spremembe ali izbrisa v/iz Poslovnega registra Slovenije.

Predlog za vpis s.p. v Poslovni register Slovenije lahko oddate največ en mesec pred začetkom delovanja. Sami določite datum začetka (predlagan datum) na prijavi.

 

Korak 3: Odprtje poslovnega računa

Za poslovanje kot samostojni podjetnik lahko odprete račun vrste T (katerega imetnik je pravna oseba), lahko pa uporabite transakcijski račun, katerega imetnik je fizična oseba (račun vrste A), tako za zasebne kot poslovne namene. Kadar odprete račun z oznako vrste računa T, se ta račun vodi v poslovnem delu registra transakcijskih računov. Uporabo transakcijskega računa, katerega imetnik je fizična oseba, za opravljanje dejavnosti, morate v skladu s šestim odstavkom 192. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) sporočiti svojemu ponudniku plačilnih storitev. Podatki o računu vrste A, ki ga boste uporabljali tudi za opravljanje dejavnosti, so skladno s prvim odstavkom 194. člena ZPlaSSIED javni in brezplačno dostopni na spletni strani AJPES.

Od te točke dalje je potrebno izvesti prijavo na FURS in prijavo v obvezna socialna zavarovanja. Najenostavneje je, če to zate naredi računovodja. Računovodkinja, ki ti bo na začetku pomagala tudi z ugodno ceno svojih storitev je npr tale: SVIT-I Violeta Bogdanoski s.p., Moste 30 Komenda, tel: 01 839 61 22, e-mail: violeta.skarja@siol.net

 
 
“Popoldanski s.p.”

Odlična možnost za lažji začetek je popoldanski s.p.. Če boš še nekaj časa ostal v službi, kjer v tvojem imenu že vplačujejo obvezne prispevke za socialna zavarovanja, si lahko z ustanovotvijo te pravno organizacijske oblike precej znižaš mesečne finančne obveznosti.

“Popoldanski s. p.” je pogovorni izraz, ki označuje poseben tip samostojnega podjetnika. Tak podjetnik opravlja dejavnost kot postranski poklic in v obvezno socialno zavarovanje ni vključen na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja).

Opravljanje dejavnosti kot postranskega poklica je primerno za posameznika, ki je zaposlen za polni delovni čas ter ima tako plačilo prispevkov za socialno varnost urejeno preko svojega delodajalca. Navadno se dopolnilno dejavnost registrira, kadar gre za manjši obseg dejavnosti in posamezniku redno delo, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ne zadošča ali pa na ta način uresniči svojo željo po ustvarjanju in podjetniškem udejstvovanju.

Pravni status rednega s.p. in popoldanskega s.p. je enak. Prav tako imata enake dolžnosti in pravice. Razlika je torej le v plačilu prispevkov za socialno varnost.

 

Ustanovitev d.o.o.

Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba, katere lastnik je lahko ena ali več oseb. Lastniki za poslovanje ne odgovarjajo z osebnim premoženjem. Za ustanovitev morate vplačati osnovni oziroma ustanovni kapital, ki znaša najmanj 7.500 € in je podjetju od ustanovitve na voljo za poslovanje. Osnovni kapital lahko vplačate v denarju ali v stvarnem vložku, to je v nepremičninah, premičninah, pravicah ipd. Izbira te poslovne oblike je potrebna, če nameravate poslovati v tveganih in kapitalsko intenzivnih panogah, ali pa načrtujete visok dobiček.

Pogoji za ustanovitev na enostavnejši način so naslednji:

 • vse vložke morate plačati v denarju pred vložitvijo predloga,
 • sprejeti morate standardno družbeno pogodbo /akt o ustanovitvi (ki je/ga ni mogoče spreminjati),
 • družbenik mora voditi knjigo sklepov elektronsko (enoosebni d.o.o.).

 

Ustanovitev enoosebne d.o.o.

Enoosebno d.o.o. lahko ustanovite:

Postopek ustanovitve d.o.o. preko portala SPOT ali točke SPOT je brezplačen, pri notarjih pa je strošek postopka ovrednoten z notarsko tarifo.

Ustanovitev enoosebne d.o.o. je enostavna, kadar bo edini družbenik sprejel akt o ustanoviti družbe:

 • bodisi preko portala SPOT,
 • bodisi v obliki notarskega zapisa.

Ustanovitev lahko izvede fizična oseba (edini družbenik enoosebne d.o.o., ki jo ustanavlja), ki je vpisana v centralni register prebivalstva (ima EMŠO) in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • edini družbenik je fizična oseba, ki je vpisana v centralni register prebivalstva (ima EMŠO) in ima kvalificirano digitalno potrdilo,
 • edini družbenik sprejme akt o ustanovitvi na portalu SPOT,
 • edini družbenik je hkrati edini poslovodja (direktor) družbe,
 • edini družbenik pred vložitvijo predloga za vpis na sodišče vplača celotni osnovni vložek v denarju (najnižji znesek je 7.500 EUR).

Če se predlog za vpis ustanovitve enostavne enoosebne d.o.o. vloži preko oddaljenega dostopa-SPOT portala, aplikacija družbeniku samodejno ponudi elektronsko knjigo sklepov.

Pogoji za ustanovitev enostavne enoosebne d.o.o. na točki SPOT

Bodoči družbenik in bodoči zastopnik podjetja mora/ta biti pri postopku registracije osebno prisoten/na.

S seboj morata imeti:

 • veljavni osebni dokument;
 • overjeno soglasje lastnika objekta za poslovni naslov ;

Na podlagi teh dokumentov, referent pripravi akt o ustanovitvi/družbeno pogodbo, s katero gre lastnik na izbrano banko, kjer odpre začasni poslovni račun, nanj naloži zahtevan kapital, ki znaša najmanj 7.500,00 eurov. Banka mu izda potrdilo o vplačilu, katerega obvezno v roku 15 dni, po vložitvi zahtevka predloži na točki SPOT, kjer je pričel z registracijo.

Če želite ustanoviti podjetje ali pa spremeniti določene podatke, morate vložiti predlog za vpis v sodni register. Družba pridobi status pravne osebe šele z vpisom v sodni register.

 

Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register
Vloga/obrazec
 
Koraki ustanovitve enostavne enoosebne na točki SPOT
Korak 1: Postopek ustanovitve

Ob registraciji potrebujete:
 1. fizična oseba:

  osebni dokument,
  davčno številko za fizične osebe/EMŠO.

Na točki SPOT boste morali navesti podatke o:

 • ustanoviteljih,
 • zastopnikih,
 • popolnem imenu podjetja,
 • naslovu oziroma sedežu podjetja,
 • dejavnostih vašega podjetja,
 • predvidenih prihodkih in odhodkih podjetja za FURS,
 • pisno soglasje lastnika poslovnega prostora, kjer bo  naslov podjetja,  z opravljanjem dejavnosti v svojem prostoru (izjavo potrebujete le, če niste lastnik prostora vi ali kateri od vaših družbenikov/vzorec – Izjava lastnika objekta ). Izjavo vam bodo brezplačno overili na kateri koli točki SPOT.

Na točki SPOT bodo pripravili:

 • akt o ustanovitvi / družbeno pogodbo,
 • sklep o določitvi poslovnega naslova,
 • sklep o določitvi zastopnikov,
 • izjavo o imenovanju (za vsakega zastopnika posebej – strinjanje zastopnika, da začne opravljati funkcijo direktorja ali prokurista),
 • izjavo družbenika (za vsakega ustanovitelja posebej – ustanovitelj izjavlja, da nima neporavnanih obveznosti do države iz prejšnjih poslovanj),
 • obrazec za priglasitev na Finančno upravo RS (FURS).
Korak 2: Odprtje začasnega/ustanovnega/depozitnega računa

Z dokumentom »Akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo« vam na banki odprejo začasni račun, na katerega položite ustanovni kapital 7.500 €.

Korak 3: Potrdilo o plačilu

Potrdilo o plačilu osnovnega kapitala prinesete ali pošljete na svojo točko SPOT, v roku 15 dni od vložitve predloga za ustanovitev družbe. Če potrdila ne predložite v roku 15. dni, bo vloga avtomatsko izbrisana iz sistema.

Korak 4: Sklep o registraciji

Na sklep o registraciji boste čakali nekaj dni po oddaji vloge na sodišču. Povprečno so vloge rešene v štirih dneh. Davčno številko novega podjetja boste prejeli hkrati s sklepom o registraciji.

Korak 5: Odprtje poslovnega računa

Ko ste od sodišča prejeli sklep o registraciji, se odpravite na poslovno banko, v kateri ste odprli začasni/ustanovni/depozitni račun (račun, na katerega ste položili osnovni kapital) in ga spremenite v navadni poslovni račun.

 

Nadaljnji koraki

Pridobiti morate dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če se zahteva). Če boste v družbi kot družbenik opravljali tudi poslovodno funkcijo, si morate urediti obvezna socialna zavarovanja iz tega naslova, če niste že zavarovani po drugi prednostni podlagi s polnim delovnim časom (delovno razmerje in/ali s.p. oziroma samostojno opravljanje druge dovoljene dejavnosti). Pristojni  finančni urad morate obvestiti o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig. Poskrbeti morate za varnost in zdravje pri delu.

Druge pravno organizacijske oblike

S.p. in d.o.o sta najpogostejši, nista pa edini pravnoorganizacijski obliki podjetja. Če te zanimajo tudi ostale oblike, informacije lahko dobiš tukaj.